Terms & Conditions

Deze algemene voorwaarden geven de basisregels weer waarop Placework haar diensten verleent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten die wij aanbieden. Het is van belang dat u deze voorwaarden zorgvuldig leest en begrijpt voordat u gebruik maakt van onze diensten. Hierin staat omschreven onder welke voorwaarden wij werken, wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Wij hopen dat deze voorwaarden duidelijkheid geven voor een soepele samenwerking tussen u en Placework.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Placework. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Placework is gerechtigd aanbiedingen en offertes te wijzigen of in te trekken.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Placework van de opdracht of opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.

Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht Placework alle gegevens en informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Verplichtingen Placework

Placework zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en met zorg uitvoeren. Placework is gerechtigd de opdracht te laten uitvoeren door derden.

Tarieven

De tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Intellectuele eigendom

Placework behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor op alle door haar verstrekte adviezen, concepten, tekeningen en andere gegevens. Deze gegevens mogen door de opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt, gepubliceerd of op enige andere wijze openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Placework.

Aansprakelijkheid

Placework is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Directe schade is uitsluitend schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst en die redelijkerwijs voorzienbaar is.

Toepasselijk recht en geschillen

If we change our terms of use we will post those changes on this page. Registered users will be sent an email that outlines changes made to the terms of use.

wijzigingen

Placework behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en zijn vanaf de datum van publicatie van toepassing op bestaande en nieuwe opdrachten.

Overmacht

In geval van overmacht, zowel voor Placework als voor de opdrachtgever, is de andere partij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade.

Annulering

Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 14 dagen voor de begindatum van de opdracht. In geval van annulering door de opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht voor gedeeltelijk uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten

Confidentialiteit

Placework en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Placework accepteert. Door een opdracht aan Placework te geven gaat u akkoord met deze voorwaarden.